Yhdistyksen säännöt

5.6.2012

Suomen Pariterapiayhdistys ry
Finlands Parterapiförening rf
Finnish Association of Couple Therapy

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pariterapiayhdistys ry, Parterapiföreningen i Finland rf , kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Association of Couple Therapy, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää pariterapiaa ja pariterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä pariterapeuttien välistä yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alansa koulutus-, tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- sekä suunnittelu- ym. samantapaista toimintaa ja antaa asiantuntijalausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä pariterapeuttista työtä tekevän TEOn / Valviran hyväksymän psykoterapiakoulutuksen suorittaneen henkilön, joka on saanut TEOlta /Valviralta oikeuden käyttää psykoterapeuttinimikettä. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös Kirkon Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen suorittaneen henkilön. Hallitus voi myös hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi kahden yhdistyksen varsinaisen jäsenen suosituksesta muulla tavalla pariterapian alla ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta psykoterapiakoulutuksessa tai Kirkon Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksessa olevan pariterapeuttista työtä tekevän henkilön. Opiskelijajäseneksi hyväksytty velvoitetaan ilmoittamaan valmistumisestaan yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut pariterapian hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä, jotka vastaavat itse hallinnostaan ja taloudestaan.

Hallitus voi erottaa opiskelijajäsenen yhdistyksestä, jos hän keskeyttää opintonsa.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Opiskelijajäsenmaksu on sama kuin varsinainen jäsenmaksu. Maksettu jäsenmaksu oikeuttaa jäsenetuihin.

Jäsen, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden ajalta ei ole muistutuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Mikäli kyseinen henkilö hakee uudelleen yhdistyksen jäsenyyttä, hänen on suoritettava maksamattomat jäsenmaksunsa ennen uudelleen hyväksymistä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 8 muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Hallitusta voidaan tarvittaessa näissä rajoissa täydentää yhdistyksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävä on

1. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2. ottaa ja vapauttaa tehtävistään yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkansa
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja pitää jäsenluetteloa
4. käsitellä muut asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle

Hallitus voi asettaa eri tehtäviä varten työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viikko ennen kokousta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetuilla kirjeellä, jäsenlehdellä tai sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen toimikauden päättyessä puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi sekä vuosittain jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi.
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.